Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo!

Z dniem 1 lutego 2016 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. Rekrutacja zasadnicza potrwa do dnia 31maja 2016 r.

Zgodnie z nowelizacją  ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2016/2017, obowiązkiem szkolnym objęte zostają dzieci 7 letnie. Nie znaczy to jednak, że dziecko młodsze nie może podjąć nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że zdecydowana większość dzieci sześcioletnich, bardzo szybko adaptuje się w nowej szkole, doskonale sobie radzi oraz bardzo dobrze się w niej czuje. Zachęcamy zatem Państwa do podjęcia tej decyzji, której należy dokonać do końca marca. Zapewniamy równocześnie, że w szkołach czekają na dzieci doskonale wykształceni pedagodzy oraz, że wszystkie szkoły podstawowe, dla których Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym, są doskonale wyposażone i przystosowane do nauki dzieci sześcioletnich.

Do szkoły obwodowej dziecko zostaje przyjęte z urzędu i nie podlega procesowi rekrutacji. Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w szkole, lub za pomocą elektronicznego systemu NABO poprzez wypełnienie dokumentu, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej. Procesowi rekrutacji natomiast podlegają dzieci, które nie należą do obwodu danej szkoły podstawowej,
a o ich przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskana z poszczególnych kryteriów, podjętych Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dnia 25 listopada 2015 r.

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty do ich potwierdzenia:

 1. Kandydat mieszka na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 15 pkt.
  (w przypadku różnych adresów zamieszkania i zameldowania wymagane oświadczenie);

 2. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 5 pkt.
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy);

 3. Miejsce pracy rodziców / prawnych opiekunów znajduje się  w obwodzie szkoły – 4 pkt.
  (wymagane oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, lub zaświadczenie z zakładu pracy);

 4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców / prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.
  (wymagane oświadczenie o zamieszkaniu krewnych dziecka w obwodzie danej szkoły);

 5. Dziecko uczęszczało do przedszkola znajdującego się na tym samym osiedlu co szkoła – 2 pkt.
  (wymagane potwierdzenie z przedszkola);

 6. Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły – 1 pkt.
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy).

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć oświadczenia. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki - pierwszego wyboru.Do pobrania:

 1. Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017;
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego;
 3. Oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej;
 4. Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych dziecka w obwodzie danej szkoły.
Rekrutacja ID: 120; Wersja: 7.100.263.896